Стадионыр къызэIуахыгъ

Поделиться материалом

Рубрика: Общество
Дата публикации:
Автор: Адыгея Сегодня

Мыекъуапэ джыри зы стадион къыщызэIуахыгъ. Ар Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар техническэ колледжым щагъэпсыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорыгъэу ЯкIэкъо Александр ыцIэ ащ ыхьыщт.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысые ФедерациемкIэ Монголием ипосолэу Банзрагчийн Дэлгэрмаа, ащ игъусагъэх ишъхьэгъусэу Гомбо Эрдэнэбляр, Монголием ипосольствэ иящэнэрэ секретарэу Сайнсанаа Цэрэнчимэд.

УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ дунэе зэпхыныгъэмкIэ и Департамент иIофышIэу Татьяна Соболевар, Урысыем истудентхэм яспортивнэ союз ипрезидентэу, физическэ культурэмкIэ Москва икъэралыгъо академие иректорэу Сергей Сейрановыр, нэмыкI хьэкIэ лъапIэхэри щыIагъэх.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, мы хъугъэ-шIагъэм мэхьанэ ин ритыгъ.

- Адыгэ къэралыгъо университетым кIэлэегъэджэ сэнэхьат ныбжьыкIэхэм зэраригъэгъотырэм дакIоу физическэ культурэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ бэ ышIэрэр. Спортсмен цIэрыIохэу, олимпийскэ чемпионэу тиIэхэм мыры зыщырагъэжьагъэр. Ахэм тарэгушхо. Спортивнэ комплексым игъэпсын зэрифэшъуашэу зэшIуахыгъ, спортивнэ джэгун инхэр мыщ щыкIощтых. Спортым пыщагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэм тыщэгугъы, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

МэфэкIымкIэ къафэгушIонэу къэкIуагъэхэм ахэтыгъэх Адыгэ къэралыгъо университетыр къэзыухыгъэу, УФ-м дзюдомкIэ олимпийскэ сборнэм итренер шъхьаIэ бэмышIэу фэхъугъэ, Урысыем ичемпион пчъагъэрэ хъугъэу, Олимпийскэ джэгунхэм япризерэу Тао Хьасанбыйрэ Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар техническэ колледжым щеджагъэу, олимпийскэ чемпион хъугъэу Мудрэнэ Бислъанрэ.

«АР-м изаслуженнэ тренер» зыфиIорэ щытхъуцIэр ТхьакIущынэ Аслъан Хьасанбый фигъэшъошагъ.

- Монголием ипосольствэ ыцIэкIэ непэрэ мэфэкIымкIэ сышъуфэгушIо. Адыгеимрэ Монголиемрэ ныбджэгъуныгъэ азыфагу илъ, шэн-хэбзэ зэфэдэхэр бэу тиIэх. Спортсмен цIэрыIохэр бэу зэрэшъуиIэхэр, анахьэу бэнакIохэр зэрахэтхэр тэшIэ. Тэ тибэнакIохэри къакIохэзэ ясэнаущыгъэ Адыгеим щыхагъэхъонэу тыфай, - къыIуагъ Банзрагчийн Дэлгэрмаа.

Адыгэ къэралыгъо университетым 1961-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1986-рэ илъэсым нэс иректорыгъэу, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэу ЯкIэкъо Александр ыцIэкIэ стадионыр агъэпсыгъ.

Ащ пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ лъэхъаныр ары республикэм икIалэхэм спортымкIэ гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу зырагъэжьагъэр.

Стадионыр федеральнэ программэу «Развитие образования» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ашIыгъ. Квадрат метрэ мин 15 фэдиз ар мэхъу. КъэчъэпIэ гъогуих ащ хэт. Атлетикэ псынкIэмкIэ, гимнастикэмкIэ, волейболымкIэ, баскетболымкIэ, теннисымкIэ, футболымкIэ узщыджэгущтхэр мыщ хэтых. Спорт зэнэкъокъу инхэр щызэхащэхэзэ ашIынэу агъэнафэ. Нэбгырэ 500 зытефэн трибунэ хэт, аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьагъ.

МэфэкI Iофтхьабзэм ыуж спорт джэгунхэр къыщызэIуахыгъэх. Футбол ешIагъэх. Апэрэ Iэгуаом АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан рагъэуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Комментарии

comments powered by HyperComments

Общество

Общество

Врио главы Адыгеи недоволен расчисткой улиц в Майкопе

Он раскритиковал работу коммунальных служб

19.01.2017 18:07

Общество

Праздник Крещения в Адыгее прошёл без происшествий

У всех пяти купелей дежурили спасатели МЧС

19.01.2017 17:55

Общество

В Херсонской области нашли останки солдата из Адыгеи

«Бессмертный полк» ищет родственников пропавшего без вести

19.01.2017 17:26


Новости

Общество

Врио главы Адыгеи недоволен расчисткой улиц в Майкопе

Он раскритиковал работу коммунальных служб

19.01.2017 18:07

Общество

Праздник Крещения в Адыгее прошёл без происшествий

У всех пяти купелей дежурили спасатели МЧС

19.01.2017 17:55

Общество

В Херсонской области нашли останки солдата из Адыгеи

«Бессмертный полк» ищет родственников пропавшего без вести

19.01.2017 17:26


Статьи

Интервью

Что ждёт судебную систему

О чём говорили на съезде судейского сообщества

19.01.2017 10:44

Экономика

Банк стал жертвой слухов?

Почему взволнованы вкладчики банка «Новация»

17.01.2017 12:44

Туризм

Как обезопасить отдых в горах

Специалисты дают несколько важных советов

17.01.2017 10:11


Фоторепортажи