Гъогум ущысакъын фае

Поделиться материалом

Рубрика: Общество
Дата публикации:
Автор: Адыгея Сегодня

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу Адыгеим щы зэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу ты гъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

ГъогурыкIоныр щынэгъон чъэ нымкIэ, гъогухэм къате хъу хьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным афэ гъэхьыгъагъ апэрэ Iофыгъоу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр. Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ ыкIи 2016-рэ илъэсым имэзипшI изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэм. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 397-рэ къатехъухьагъ, ахэм нэбгыри 100 ахэкIодагъ, нэ бгы рэ 462-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ.

ГумэкIыгъо шъхьаIэу министрэм къыгъэнэфагъэхэм ащыщ Адыгеим игъогухэм къатехъухьэрэ я 9-рэ аварие пэпчъ сабый зэрэ хэфагъэр. Ешъуагъэу рулым кIэ рытIысхьэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэми, мы лъэ ныкъомкIэ гумэкIыгъуабэ щыI. Авариехэм япроцент 15,9-р ахэм апкъ къикIыгъ. Мэзи 10-м къыкIоцI административнэ хэбзэукъоныгъэ мин 213-рэ фэдиз агъэунэфыгъ, тазырэу атыралъхьагъэм щыщэу къызэкIагъэкIожьын алъэкIыгъэр сомэ миллион 67-м кIэхьэ. Джащ фэдэу нысэщэ автомобиль зэхэтхэм шапхъэхэр зэраукъохэрэм, чэщырэ ныб жьы кIэхэр машинэхэмкIэ къызэрэзэдачъэхэрэм яIофыгъохэри зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх. Мыщ пытагъэ хэлъэу укъякIо лIэн, шапхъэхэр зыукъохэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэн зэрэфаер пстэуми къаIуагъ.

Мы Iофыгъом епхыгъэу къэ гущыIагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх республикэм ипрокурорэу Василий По словскэм. Мы аужырэ илъэс 16-р пштэмэ, илъэсым къыкIоцI республикэм игъогухэм гуры тымкIэ аварие 600 фэдиз къазэратехъухьэрэр, нэбгыри шъэм ехъу ахэм зэрахэкIуадэрэр, шъобж хэзыхыхэрэм япчъагъэ зэрэбэр гумэкIыгъо шъхьаIэу ащ къыгъэнэфагъ.

Ешъуагъэу рулым кIэрытIысхьэхэрэм, гъо гурыкIоным ишапхъэхэр зы мы гъэцакIэхэрэм атефэрэ пшъэ дэкIыжь пхъашэр ягъэхьыгъэ ныр, ащ дакIоу ахэм алъэны къокIэ профилактическэ Iоф тхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэр гъэ цэкIэкIо ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, муниципалитетхэм япшъэрылъ шъхьаIэу щытын фаеу ылъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зыщимы гъэрэзэ чIыпIэхэм, гумэкIы гъо хэм, щыкIагъэхэм къащыуцугъ, ащкIэ анахьэу унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэр къы гъэнэфагъэх. Гъогум тет пстэуми сакъыныгъэ къызхагъэфэн зэрэфаер агу къыгъэ кIы жьыгъ.

- Нысэщэ машинэ зэхэт хэмкIэ, чэщырэ къызэдэчъэрэ автомобильхэмкIэ, ешъуа гъэу рулым кIэрытIысхьэ хэ рэмкIэ, водительхэм ягъэхьа зырын фэгъэзэгъэ еджапIэхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэмкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гумэ кIыгъохэр тиIэх. Илъэсэу тызхэтым имэзи 10-м авариехэм нэбгыри 100 ахэкIодагъ, а пчъагъэр бэдэд. Анахь тхьа мы кIагъор - ахэм янахьыбэр ныбжьыкIэх, тинеущырэ мафэ лъызыгъэкIотэнхэу тызщыгугъхэрэр арых. Мы гумэкIы гъохэм ядэгъэзыжьын гъогуры кIоным ищынэгъончъагъэ фэ гъэзэгъэ къулыкъухэм ямыза къоу, муниципалитетхэр, хэ бзэ къулыкъухэр зэдыхэлэ жьэнхэ фае. Шъхьадж ипшъэ рылъ ыгъэцакIэмэ, зигугъу къэт шIыгъэ Iофыгъохэр зэшIохы гъэхэ хъущт, тигъогухэр щынэгъончъэщтых, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Муниципальнэ образование хэу «Адыгэкъалэрэ» «Теуцожь районымрэ» апхырыкIырэ федеральнэ автомобиль гъогоу М-4 «Дон» зыфиIорэм игъогу-напцэхэм къащызэIуахыгъэ сатыушIыпIэ чIыпIэхэу шапхъэ хэм адимыштэхэрэр зэфэ шIы жьыгъэнхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ муници палитетитIум яадминистрацие хэм япащэхэу Хьатэгъу Нал быйрэ Хьачмамыкъо Азмэтрэ къызэраIуагъэмкIэ, мы гу мэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным джырэ уахътэ Iоф дашIэ. Къихьащт илъэсым, гъэмафэм ехъ у лIэу, шапхъэхэм адиштэрэ щэпIэ чIыпIэхэр, сатыушIыпIэхэр къызэIуахынхэу агъэнафэ.

- ЦIыфхэм япродукцие зы щыIуагъэкIын алъэкIыщт бэ дзэрхэр, щапIэхэр щыIэнхэ фае, ау ахэр шапхъэхэм адиштэнхэ зэрэфаери зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп, - къыIуагъ республикэм ипащэ.

Зэхэсыгъом икIэухым къихьащт илъэсым республикэ комиссием Iоф зэришIэщтым иплан къэзэрэугъоигъэхэм аштагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Комментарии

comments powered by HyperComments

Общество

Общество

В Адыгею придут крещенские морозы

Циклон принесёт в республику дожди и мокрый снег

17.01.2017 17:42

Общество

Прокуратура нашла нарушения в работе филиалов МФЦ

Они касаются доступа инвалидов и работы терминалов

17.01.2017 17:05

Общество

Александр Речицкий возглавил главк МВД Красноярского края

Указ о назначении подписал Владимир Путин

17.01.2017 16:31


Новости

Политика

Врио главы Адыгеи побывал в Тахтамукайском районе

Аварийное жильё в республике ликвидируют к 1 сентября 2017 года

17.01.2017 18:47

Общество

В Адыгею придут крещенские морозы

Циклон принесёт в республику дожди и мокрый снег

17.01.2017 17:42

Происшествия

Жертва мошенников перечислила им 300 тысяч рублей

Женщине рассказали историю о попавшем в беду сыне

17.01.2017 17:23


Статьи

Экономика

Банк стал жертвой слухов?

Почему взволнованы вкладчики банка «Новация»

17.01.2017 12:44

Туризм

Как обезопасить отдых в горах

Специалисты дают несколько важных советов

17.01.2017 10:11

Общество

Коллектор на контроле

Как в Адыгее решаются проблемы должников

29.12.2016 09:32


Фоторепортажи