Майкоп 29 мая, 00:00:00 27 °C

Адыгэ дунай

ЦIыфхэм яфедэхэр къыдалъытэзэ

Республикэм щыпсэухэрэм ятхьаусыхэ тхылъхэр икъоу зэхэфыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ

14.01.2022 19:44

Депутатхэр министракIэм нэIуасэ фэхъугъэх

Олег Безсмельницыным къыIуагъ депутатхэр къызэрэфэгушIуагъэхэм фэшI зэрафэразэр

10.01.2022 12:21

Журналистхэм афэгушIуагъ

Адыгеир къэралыгъом ыкIи IэкIыбым нахь дэгъоу щызэлъашIэ къэс шъолъырым инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ хъущт

28.12.2021 20:52

Къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъэх

ГъэрекIо имэлылъфэгъу Жэнэ Аскэр Инэм район сымэджэщым ковиднэ госпиталь щызэхэщэгъэным пэщэныгъэ дызэрихьагъ

28.12.2021 20:11

ИлъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъу

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэу открыткэхэм къаратхагъэхэр хэзыгъэ имыIэу афагъэцэкIэнхэу зэкIэми агъэгугъагъэх

27.12.2021 20:17