Майкоп 02 апреля, 00:00:00 15 °C

Курс ЦБ РФ на 01.04: 77.32 84.11

Адыгэ дунай

Адыгеим и ЛIышъхьэу Урысыем ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу ригъэблэгъагъ

Амыгъэгужъоу аIэкIагъахьэ

25.06.2022 16:11

Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэкъуогъум и 22-м ичэщ Адыгеир Iофтхьабзэу «Свеча памяти» зыфиIорэм хэлэжьагъ

22.06.2022 16:21

ЦIыфхэм яфедэхэр къыдалъытэзэ

Республикэм щыпсэухэрэм ятхьаусыхэ тхылъхэр икъоу зэхэфыгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ

14.01.2022 19:44

Депутатхэр министракIэм нэIуасэ фэхъугъэх

Олег Безсмельницыным къыIуагъ депутатхэр къызэрэфэгушIуагъэхэм фэшI зэрафэразэр

10.01.2022 12:21

Журналистхэм афэгушIуагъ

Адыгеир къэралыгъом ыкIи IэкIыбым нахь дэгъоу щызэлъашIэ къэс шъолъырым инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ хъущт

28.12.2021 20:52

Къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъэх

ГъэрекIо имэлылъфэгъу Жэнэ Аскэр Инэм район сымэджэщым ковиднэ госпиталь щызэхэщэгъэным пэщэныгъэ дызэрихьагъ

28.12.2021 20:11

ИлъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъу

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэу открыткэхэм къаратхагъэхэр хэзыгъэ имыIэу афагъэцэкIэнхэу зэкIэми агъэгугъагъэх

27.12.2021 20:17