Майкоп 29 февраля, 00:00:00 2 °C

Курс ЦБ РФ на 29.02: 66.99 73.72

Адыгэ дунай

Экономика

Адыгеим и ЛIышъхь: «Урысые Федерацием и Президент къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр чIыпIэхэм ащыгъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо иI»

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат форумым исессие хэлэжьагъ.

19.06.2019 13:21

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Дмитрий Козак зэрищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъ

Шъолъырхэм ягъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм финанс дисциплинэр агъэпытэн, псэолъапхъэхэм ауасэ къамыIэтыным лъыплъэнхэ зэрэфаем епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

25.11.2017 17:20

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ шIэныгъэлэжь цIэрыIоу ГъукIэлI Юрэ IукIагъ

Республикэм и ЛIышъхьэ ГъукIэлI Юрэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ илъэсыбэрэ хэгъэгум хэхъоныгъэ ригъэшIызэ зэрэлэжьагъэм пае

19.11.2017 17:57

Интересно

АР-м и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен имузей щыIагъ

Музеир къызызэIуахыгъэр илъэс 35-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу Андырхъое Хъусен исаугъэт Хьакурынэхьаблэ щагъэкIэжьыгъ

17.11.2017 18:06

Интересно

Район хьыкумым иунакIэ Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ

Республикэм и ЛIышъхьэ Шэуджэн хьыкумым иIофышIэхэм афэгушIуагъ непэрэ уахътэм диштэрэ унэр къызэрэзэIуахыгъэм фэшI

17.11.2017 17:06

Интересно

Илъэсыр имыкIызэ агъэкIэрэкIэщт

Pеспубликэм и ЛIышъхьэ Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ язаслуженнэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь ипроект нэIуасэ зыфишIыгъ

15.11.2017 17:28

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм испортсмен, итренер цIэрыIохэм афэгушIуагъ

КъумпIыл Мурат спортсменхэр зыгъэсэгъэ тренерхэм лъэшэу зэрафэразэр ариIуагъ

03.11.2017 15:13

Интересно

Пшъэрылъхэр къафигъэнэфагъэх

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр былымхъуным ихэхъоныгъ.

01.11.2017 18:40

Интересно

Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровыр зэIукIэгъум хэлэжьагъ

27.10.2017 17:23

Интересно

Гъогухэм яшIын Москва щызэдытегущыIагъэх

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр

25.10.2017 16:56

Интересно

Адыгеимрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондымрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Документым кIэтхэжьыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондым ипащэу Роман Петруцэрэ

25.10.2017 11:31

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ

Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Трахъо Тимуррэ Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровымрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх

24.10.2017 17:39

Интересно

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Программэ заулэ зэдагъэцэкIэнэу лъэныкъохэр зэгурыIуагъэх

23.10.2017 13:50

Интересно

Дзэм агъэкIотагъэх

ЗэкIэмкIи Адыгеим щыщ нэбгырэ 500-м ехъу дащынэу щыт.

19.10.2017 17:15

Интересно

КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым самбэмрэ дзюдомрэкIэ Гупчэу щагъэпсырэм щыIагъ

Мы илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ псэуалъэр атынэу рахъухьэ

11.10.2017 17:35

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Федор Емельяненкэм IукIагъ

Спортым изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъуабэмэ зэIукIэгъум щатегущыIагъэх

09.10.2017 16:48

Интересно

ХэкIыпIэхэр къэгъотыгъэнхэ фае

Муниципалитетым ипащэ социальнэ псэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфэхьазырхэр къыIуагъ

09.10.2017 15:33

Интересно

IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ адыгэхэм ялIыкIохэр Адыгеим къэкIогъагъэх

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэр республикэм и ЛIышъхьэ къыфэгушIуагъэх IэнатIэм зэрэIухьагъэм ыкIи Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэм япхыгъэу

06.10.2017 16:43

Интересно

Урысыем и ЛIыхъужъэу, тичIыпIэгъоу Владислав Долониным фэгъэхьыгъагъ

Урысыем и ЛIыхъужъ исурэт зытет почтэ маркэхэм мыхъур атедзэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр хэлэжьагъэх

06.10.2017 16:14

Интересно

КIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъ

Республикэм итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертым къэзэрэугъоигъэхэр ягуапэу еплъыгъэх

05.10.2017 11:24

Интересно

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэуалъэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэр зэригъэлъэгъугъ

04.10.2017 17:27

Интересно

Сатыу гупчэм зырагъэушъомбгъу

КъумпIыл Муратрэ IKEA Centres Russia игенеральнэ директорэу Милен Генчевымрэ МЕГА Адыгея-Кубань исатыушIыпIакIэ лъапсэу фашIыщтым апэрэ мыжъор ралъхьагъ

04.10.2017 16:32

Интересно

ИпIалъэм тетэу гурыт еджапIэр АдыгеякIэм щагъэпсы

Республикэм и ЛIышъхьэ псэолъэшIыпIэм Iофхэр зэрэщыкIорэм нэIуасэ зыфишIыгъ, подрядчикым дэгущыIагъ

04.10.2017 15:55

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм дин зэфэшъхьафхэр зылэжьхэрэ цIыфхэу щыпсэухэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ илъыным иIофыгъохэм анэсыгъэх

25.09.2017 12:00