Майкоп 09 декабря, 00:00:00 13 °C

Къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъэх

Фото: adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

ШIэныгъэм, гъэсэныгъэм, медицинэм, СМИ-хэм, культурэм, спортым ялIыкIохэу, лэжьэкIо коллективхэм яIофышIэхэу Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ якъэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щафэгушIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохын яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм зэрафэразэр ариIуагъ.

«Адыгеимрэ Урысыемрэ яхэхъоныгъэ шъуиIахьышIу зэрэхэшъушIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынэу къышъуфагъэшъошагъэхэр сигуапэу къышъосэтыжьы. Шъо шъуиIоф хэшIыкIышхо фышъуиI, IэпэIэсэныгъэшхо шъухэлъ, сэнэхьатэу хэшъухыгъэм шъуфэшъыпкъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Джырэ медицинэ гупчэу Хь. Шъэумэным ыцIэ зыхьырэм» игенеральнэ пащэу Жэнэ Аскэр, Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ Пироговым иорден къызыфагъэшъошагъэм, иIофшIэнкIэ гъэхъэгъэшхохэр зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«ГъэрекIо имэлылъфэгъу Жэнэ Аскэр Инэм район сымэджэщым ковиднэ госпиталь щызэхэщэгъэным пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI цIыфхэм ящыIэныгъэ къызэтегъэнэжьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ оборудованиер зычIэт госпиталь зэтырагъэпсыхьэгъагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ипащэ иунашъокIэ щытхъуцIэу «Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ мэкъумэщ производственнэ кооперативэу «Родинэм» итрактористэу Сергей Пашковым, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Зарям» имеханизаторэу Сергей Панкрушиным, мэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэм итрактористэу Евгений Дрожевскэм, мэкъумэщ производственнэ кооперативэу «Родинэм» иагроном шъхьаIэу Дэунэ Азэмат.

Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ транспортымкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм, илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI щытхъуцIэу «Урысые Федерацием транспортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ ДРСУ-3-м имеханик шъхьаIэу Виктор Дубянскэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «ДСУ-3-м» имашинистэу Николай Кардашовымрэ.

«Хэгъэгум и Президент ирэзэныгъэ тхылъхэр мыщ чIэс специалистхэм ащыщхэми къафагъэшъошагъэх. Ахэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIэ — къэралыгъо къулыкъум къыщегъэжьагъэу общественнэ, волонтер IофшIэным нэсэу. Ау а пстэури зэзыпхырэр хьалэлэу яIофшIэн зэрагъэцакIэрэр, гъэхъэгъэшхохэр ашIын зэралъэкIырэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэралыгъо наградэхэр къызыфагъэшъошагъэхэми Iофтхьабзэм щафэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэр зэрэщыриIэхэм фэшI медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ культурэмкIэ и Общественнэ совет итхьаматэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къыфагъэшъошагъ. Адыгеим итеатральнэ искусствэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэри, общественнэ IофшIэным чанэу ар зэрэхэлажьэрэри хагъэунэфыкIыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэн къытегущыIэзэ, республикэм и ЛIышъхьэ медицинэ IофышIэхэу илъэситIу хъугъэу коронавирусым пэуцужьхэрэм, цIыфхэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэзыухъумэхэрэм зэрафэразэр джыри зэ къыIуагъ.

«Медицинэ IофышIэхэм непэ бэ апшъэ дэкIырэр. НэмыкI узхэр кIодыжьыгъэхэп — Адыгеим исхэр медицинэ IэпыIэгъум ыпэкIи зэрэщытыгъэм фэдэу фэныкъох. Ахэм Iофэу ашIэрэм хэхъуагъ, сыда пIомэ яIофшIэгъухэм ащыщыбэр ковидым пэуцужьыхэрэм IэпыIэгъу афэхъух», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм инароднэ врач» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым гу-лъынтфэ хирургиемкIэ иотделение ипащэу Борсэ Мухьамэдрэ мы сымэджэщым ирентгенологическэ отделение ипащэу Григорий Воротынцевымрэ.

Культурэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм инароднэ артист» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгеим лъэпкъ къашъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» балетымкIэ ирепетиторэу Шъхьаплъэкъо Тэмарэрэ Адыгеим лъэпкъ орэдымкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Ислъамыем» иартистэу Шэмырзэ Казбекрэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ятворчествэкIэ ансамблэхэр лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэным, нэмыкI лъэпкъхэм якультурэрэ яшэн-хабзэхэмрэ агъэлъэпIэнхэм, лъэпкъ культурэр шIу алъэгъуным афэIорышIэх.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу псауныгъэм икъэухъумэн, промышленностым, мэз хъызмэтым, мэкъу-мэщым, ЖКХ-м, псэолъэшIыным, связым, культурэм, искусствэм, спортым, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэми щытхъуцIэхэр къащыфагъэшъошагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу, псауныгъэ яIэнэу, яIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэ IофышIэхэр зыIут министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр.

Общество

В эфире ЦУР Адыгеи обсудили тему наличия лекарств для диабетиков

На вопросы ответил первый замминистра здравоохранения РА

09.12.2022 11:03

Регоператор в разъясняет порядок начисления платы за услугу по обращению с ТКО

Начисления в Адыгее производятся по количеству проживающих

09.12.2022 10:33

«ЭкоЦентр»: строительные отходы запрещено складировать на контейнерных площадках

Свалки стройматериалов чаще всего образуются в Тахтамукайском районе

09.12.2022 10:00

Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днём Героев Отечества

Он отметил особый смысл праздника в нынешних реалиях

09.12.2022 09:00

Новости

ЦУР Адыгеи и Минобрнауки помогли детям добираться до школы с комфортом

Об этом попросили родители школьников Майкопского района

09.12.2022 12:49

Путин призвал cтраны ШОС и СНГ совместно работать над гибкой системой безопасности

Он выступил на встрече министров обороны стран ШОС

09.12.2022 11:48

В полицию Адыгеи за сутки поступило 181 заявление о происшествиях

Сотрудниками ГИБДД задержано 3 нетрезвых водителя

09.12.2022 11:34

В эфире ЦУР Адыгеи обсудили тему наличия лекарств для диабетиков

На вопросы ответил первый замминистра здравоохранения РА

09.12.2022 11:03

Статьи

«Единая Россия» предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО

Льготы не должны зависеть от места жительства

07.11.2022 13:20

Гастроли театра им. Евгения Вахтангова в Адыгее начались с аншлага

«Вахтанговцы» показали спектакль «Евгений Онегин»

13.10.2022 15:10

Сергей Самойленко рассказал об инфляции, ценах и секретах ключевой ставки

Глава Нацбанка Адыгеи дал большое интервью ИА «Адыгея сегодня»

02.10.2022 23:08

УФСБ по Адыгее объявляет о наборе абитуриентов в ведомственные учебные заведения

Лица женского пола принимаются на факультет иностранных языков

02.10.2022 09:41

Фоторепортажи

Фоторепортаж: Концерт к 100-летнему юбилею Адыгеи, КБР и КЧР в Кремле

В мероприятии принял участие президент Путин

22.09.2022 16:36

В Адыгее прошел Фестиваль адыгейского сыра. Фоторепортаж

Свою продукцию также представили молзаводы и предприятия АПК

30.08.2022 16:38

Празднование Дня государственного флага России. Фоторепортаж

Торжества на центральной площади Майкопа 22 августа

22.08.2022 23:48

Фоторепортаж: Глава РА на строительстве парка «Ромекс-Теучежский»

Проект предполагает возведение универсального склада

13.07.2022 19:56