Майкоп 01 июля, 00:00:00 18 °C

Къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм афэгушIуагъэх

Фото: adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

ШIэныгъэм, гъэсэныгъэм, медицинэм, СМИ-хэм, культурэм, спортым ялIыкIохэу, лэжьэкIо коллективхэм яIофышIэхэу Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ якъэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щафэгушIуагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, республикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ пшъэрылъхэм язэшIохын яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошагъэхэм зэрафэразэр ариIуагъ.

«Адыгеимрэ Урысыемрэ яхэхъоныгъэ шъуиIахьышIу зэрэхэшъушIыхьэрэм фэшI къэралыгъо тынэу къышъуфагъэшъошагъэхэр сигуапэу къышъосэтыжьы. Шъо шъуиIоф хэшIыкIышхо фышъуиI, IэпэIэсэныгъэшхо шъухэлъ, сэнэхьатэу хэшъухыгъэм шъуфэшъыпкъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Джырэ медицинэ гупчэу Хь. Шъэумэным ыцIэ зыхьырэм» игенеральнэ пащэу Жэнэ Аскэр, Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ Пироговым иорден къызыфагъэшъошагъэм, иIофшIэнкIэ гъэхъэгъэшхохэр зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«ГъэрекIо имэлылъфэгъу Жэнэ Аскэр Инэм район сымэджэщым ковиднэ госпиталь щызэхэщэгъэным пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Охътэ кIэкIым къыкIоцI цIыфхэм ящыIэныгъэ къызэтегъэнэжьыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ оборудованиер зычIэт госпиталь зэтырагъэпсыхьэгъагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгум ипащэ иунашъокIэ щытхъуцIэу «Урысые Федерацием мэкъу- мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ мэкъумэщ производственнэ кооперативэу «Родинэм» итрактористэу Сергей Пашковым, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Зарям» имеханизаторэу Сергей Панкрушиным, мэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэм итрактористэу Евгений Дрожевскэм, мэкъумэщ производственнэ кооперативэу «Родинэм» иагроном шъхьаIэу Дэунэ Азэмат.

Урысые Федерацием и Президент и УказкIэ транспортымкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм, илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм афэшI щытхъуцIэу «Урысые Федерацием транспортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр афагъэшъошагъ ДРСУ-3-м имеханик шъхьаIэу Виктор Дубянскэмрэ Iахьзэхэлъ обществэу «ДСУ-3-м» имашинистэу Николай Кардашовымрэ.

«Хэгъэгум и Президент ирэзэныгъэ тхылъхэр мыщ чIэс специалистхэм ащыщхэми къафагъэшъошагъэх. Ахэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIэ — къэралыгъо къулыкъум къыщегъэжьагъэу общественнэ, волонтер IофшIэным нэсэу. Ау а пстэури зэзыпхырэр хьалэлэу яIофшIэн зэрагъэцакIэрэр, гъэхъэгъэшхохэр ашIын зэралъэкIырэр ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм икъэралыгъо наградэхэр къызыфагъэшъошагъэхэми Iофтхьабзэм щафэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм ыпашъхьэ гъэхъэгъэ ин дэдэхэр зэрэщыриIэхэм фэшI медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ культурэмкIэ и Общественнэ совет итхьаматэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къыфагъэшъошагъ. Адыгеим итеатральнэ искусствэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэри, общественнэ IофшIэным чанэу ар зэрэхэлажьэрэри хагъэунэфыкIыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэн къытегущыIэзэ, республикэм и ЛIышъхьэ медицинэ IофышIэхэу илъэситIу хъугъэу коронавирусым пэуцужьхэрэм, цIыфхэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэзыухъумэхэрэм зэрафэразэр джыри зэ къыIуагъ.

«Медицинэ IофышIэхэм непэ бэ апшъэ дэкIырэр. НэмыкI узхэр кIодыжьыгъэхэп — Адыгеим исхэр медицинэ IэпыIэгъум ыпэкIи зэрэщытыгъэм фэдэу фэныкъох. Ахэм Iофэу ашIэрэм хэхъуагъ, сыда пIомэ яIофшIэгъухэм ащыщыбэр ковидым пэуцужьыхэрэм IэпыIэгъу афэхъух», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Псауныгъэм икъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм инароднэ врач» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым гу-лъынтфэ хирургиемкIэ иотделение ипащэу Борсэ Мухьамэдрэ мы сымэджэщым ирентгенологическэ отделение ипащэу Григорий Воротынцевымрэ.

Культурэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм инароднэ артист» зыфиIорэр къафагъэшъошагъ Адыгеим лъэпкъ къашъомкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Налмэсым» балетымкIэ ирепетиторэу Шъхьаплъэкъо Тэмарэрэ Адыгеим лъэпкъ орэдымкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу «Ислъамыем» иартистэу Шэмырзэ Казбекрэ.

Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ятворчествэкIэ ансамблэхэр лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэным, нэмыкI лъэпкъхэм якультурэрэ яшэн-хабзэхэмрэ агъэлъэпIэнхэм, лъэпкъ культурэр шIу алъэгъуным афэIорышIэх.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу псауныгъэм икъэухъумэн, промышленностым, мэз хъызмэтым, мэкъу-мэщым, ЖКХ-м, псэолъэшIыным, связым, культурэм, искусствэм, спортым, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэми щытхъуцIэхэр къащыфагъэшъошагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу, псауныгъэ яIэнэу, яIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, къэралыгъо наградэхэр къызэратыгъэ IофышIэхэр зыIут министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэр.

Общество

Путин передал в собственность государства имущество «Сахалин Энерджи»

Документ размещен на портале правовой информации

30.06.2022 23:39

Полицией Краснодара задержан мужчина, открыто похитивший товар из магазина

Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей

30.06.2022 20:41

В Адыгее изъято из незаконного оборота более 40 тысяч пачек сигарет

Их общая стоимость составила свыше 5 миллионов рублей

30.06.2022 19:50

Житель Краснодара чуть не убил соседку, проломив ей голову граблями

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии

30.06.2022 19:26

Новости

Путин передал в собственность государства имущество «Сахалин Энерджи»

Документ размещен на портале правовой информации

30.06.2022 23:39

Полицией Краснодара задержан мужчина, открыто похитивший товар из магазина

Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей

30.06.2022 20:41

В Адыгее изъято из незаконного оборота более 40 тысяч пачек сигарет

Их общая стоимость составила свыше 5 миллионов рублей

30.06.2022 19:50

Житель Краснодара чуть не убил соседку, проломив ей голову граблями

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии

30.06.2022 19:26

Статьи

Семинар по реализации нацполитики в субъектах ЮФО. Главное

Мероприятие прошло на площадке Адыгейского госуниверситета

25.06.2022 17:11

В Адыгее обсудили вопросы противодействия киберпреступности

Конференцию в Майкопе провело МВД по РА

23.06.2022 15:02

В России нет проблем на рынке продовольствия из-за санкций

Об этом рассказала вице-премьер российского правительства

21.06.2022 14:51

Глава Адыгеи: «Инициативы президента открывают новые возможности»

Кумпилов принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022

17.06.2022 20:08

Фоторепортажи

«Бессмертный полк» в Майкопе. Фоторепортаж

Акция собрала свыше 36 тысяч человек

09.05.2022 19:13

Открытый 1-й Этап по стендовой стрельбе "Кубок 100летия Республики Адыгея- 2022 г"

Фоторепортаж с места события

08.05.2022 12:24

В Майкопе открылась выставка костюмов из фильма «Графиня Аиссе»

В экспозиции представлены свыше двухсот предметов, отображающих первую половину XVIII века

24.04.2022 10:14

Фоторепортаж: Глава РА посетил объекты культуры в Гиагинском районе

Все объекты были отремонтированы в рамках нацпроекта

16.02.2022 09:29