Майкоп 09 декабря, 00:00:00 9 °C

ИлъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъу

Фото: adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 7-рэ зэIугъэкIэгъоу мыгъэ зиIофшIэн езыгъэжьагъэм мы илъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Ар я VI-рэ хъугъэ, видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Iофтхьабзэр Парламентым игуадзэхэу Шъэо Аскэррэ Iэщэ Мухьамэдрэ зэращагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

Повесткэм щагъэнэфагъэхэм атегущыIэнхэр рамыгъажьэзэ Шъэо Аскэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу джырэблагъэ агъэнэфэгъэ Олег Безсмельницыным нэIуасэ фишIыгъэх, депутатхэм ацIэкIэ фэгушIуагъ. Джащ фэдэу Красногвардейскэ районымкIэ зы мандат хъурэ хэдзыпIэ округэу N 6-мкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Ирина Ляшенкэр зэрэхадзыгъэр къыIуагъ.

Нэужым Парламентым идепутатхэр АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ, муниципальнэ актхэм яшапхъэхэм, псэупIэ койхэм ябюджет зыпкъ игъэуцогъэным пае дотациехэр афэтIупщыгъэнхэм ылъэныкъокIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм пшъэрылъэу яIэхэм, пыдзэфэ пытэхэм, атмосфернэ жьым икъэухъумэн, бжьэхъуным, бюджет зэфыщытыкIэхэм, зекIоным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ къэралыгъо хэбзэ органхэм пшъэрылъэу яIэхэм, нэмыкIхэм япхыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм, хэбзэгъэуцугъэхэм атегущыIагъэх, аштагъэх.

2021-рэ илъэсым ибюджет фэгъэхьыгъэ законми зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Ахэм къызэращаIорэмкIэ, бюджетым ихахъохэр проценти 6,9-кIэ, ар сомэ миллиарди 2-рэ мин 276,1-рэ, хъарджхэр проценти 3,9-кIэ, ар сомэ миллиардрэ мин 293,5-рэ, нахьыбэ хъугъэх.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2021-рэ илъэсымкIэ ибюджет зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэми депутатхэр тегущыIагъэх, адырагъэштагъ. Ахэм хахъохэр сомэ мин 495513,6-кIэ, хъарджхэри ащ фэдизкIэ нахьыбэ шIыгъэнхэу къадыхэлъытагъ.

Джащ фэдэу депутатхэм зэдаштэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм наградэхэмкIэ и Комиссие депутатэу Олег Картамышевыр хагъэхьагъ. Нэужым Урысыем и Къыблэ шъолъыр ипарламентхэм я Ассоциацие АР-м ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу илIыкIоу хэтыщтхэм яспискэ зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Зэдаштэу ащ хагъэхьагъэх Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, депутатхэу Олег Картамышевыр, Наталья Широковар.

Урысыем инэмыкI субъектхэм яхэбзэихъухьэ органхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэми тидепутатхэр атегущыIагъэх, адырагъэштагъ.

Пстэумэ ауж АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гущыIэр ыштагъ. Парламентым идепутатхэм закъыфигъазэзэ, хэбзэгъэуцун Iофэу агъэцакIэрэм шIуагъэ къызэритырэм, зэпахырэ узым зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным къотэгъу къызэрафэхъухэрэм афэшI лъэшэу къызэрафэразэр къыIуагъ, Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ хэбзэ гъэцэкIэкIо органхэмрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэлажьэхэрэр республикэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм зэрэфэIорышIэрэр къыхигъэщыгъ.

— Илъэсэу икIырэр къызэрыкIуагъэп. КоронавирусыкIэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм адакIоу лъэпкъ проектхэм, АР-м хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Унэе программэм, нэмыкI къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэхэр пхырытщыгъэх. ТызэдеIэжьзэ пшъэрылъ пстэур игъом ыкIи икъоу дгъэцэкIагъэ. Вирусым иштаммыкIэу «омикронкIэ» зэджагъэхэм зызэриушъомбгъурэм къэкIощт 2022-рэ илъэсри зэрэмыпсынкIэщтыр къытегъэлъэгъу. Проектхэм, программэхэм япхырыщыни къэдгъэуцу хъущтэп. Арышъ, джащ тетэу тызэгурыIоу, тIэ зэкIэдзагъэу тапэкIи Iоф зэдэтшIэнэу сышъущэгугъы. ИлъэсыкIэу къэблагъэрэмкIэ сышъуфэгушIо, шIоу щыIэр шъори шъуигупсэхэми къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIышъхьэ ягъусэу министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэмрэ Урысыем щырахьыжьэгъэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Сабый ибэхэр, унагъоу зигъот макIэхэм арыс кIэлэцIыкIухэр, зипсауныгъэ къыщыкIэгъэ сабыйхэр зыкIэхъопсыхэрэр афэгъэцэкIэгъэнхэу ащ къыдыхэлъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ шIоигъоныгъэхэр зытетхэгъэ открыткэхэр елкэ гъэкIэрэкIагъэм къыпихыгъэх. Мы илъэсым ЛIышъхьэм Диана Гудинам (кIэлэцIыкIу планшет), Роман Шамсудиновым (ноутбук), Николай Корчевскэм (ноутбук), ХьакIэко Адам (планшет), Мэрэтыкъо Суандэ (графическэ планшет) ыкIи Алина Пристанскаяу Санкт-Петербург кIоным кIэхъопсырэм яшIоигъоныгъэхэр афигъэцэкIэщтых.

Къыхэдгъэщын мы Iофтхьабзэм къыхиубытэу кIэлэцIыкIу-хэм ыкIи социальнэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм ялъэIу 91-рэ Адыгеим зэрэщагъэцэкIэщтыр. Республикэ Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр тIу ыштагъ. Министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ депутатхэмрэ ахэм ауж елкэм екIолIагъэх.

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэу открыткэхэм къаратхагъэхэр хэзыгъэ имыIэу афагъэцэкIэнхэу зэкIэми агъэгугъагъэх.

Читайте также

Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днём Героев Отечества

Он отметил особый смысл праздника в нынешних реалиях

09.12.2022 09:00

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил рост популярности самбо в нашей стране

В Майкопе проходит турнир на призы Мурата Хасанова

08.12.2022 18:35

Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем художника, ювелира Асю Еутых

Многим известны сделанные ею произведения

08.12.2022 11:34

Глава Адыгеи заявил о поддержке участников СВО и их семей

Он напомнил об обеспечении постоянной почтовой связи

07.12.2022 17:55

Общество

В эфире ЦУР Адыгеи обсудили тему наличия лекарств для диабетиков

На вопросы ответил первый замминистра здравоохранения РА

09.12.2022 11:03

Регоператор в разъясняет порядок начисления платы за услугу по обращению с ТКО

Начисления в Адыгее производятся по количеству проживающих

09.12.2022 10:33

Регоператор «ЭкоЦентр»: строительные отходы запрещено складировать на контейнерных площадках

Свалки стройматериалов чаще всего образуются в Тахтамукайском районе

09.12.2022 10:00

Глава Адыгеи поздравил жителей республики с Днём Героев Отечества

Он отметил особый смысл праздника в нынешних реалиях

09.12.2022 09:00

Новости

В эфире ЦУР Адыгеи обсудили тему наличия лекарств для диабетиков

На вопросы ответил первый замминистра здравоохранения РА

09.12.2022 11:03

Регоператор в разъясняет порядок начисления платы за услугу по обращению с ТКО

Начисления в Адыгее производятся по количеству проживающих

09.12.2022 10:33

Школьники из Адыгеи сыграли в технолидеров будущего

Образовательный квест провели на экономфаке АГУ

09.12.2022 10:19

Регоператор «ЭкоЦентр»: строительные отходы запрещено складировать на контейнерных площадках

Свалки стройматериалов чаще всего образуются в Тахтамукайском районе

09.12.2022 10:00

Статьи

«Единая Россия» предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО

Льготы не должны зависеть от места жительства

07.11.2022 13:20

Гастроли театра им. Евгения Вахтангова в Адыгее начались с аншлага

«Вахтанговцы» показали спектакль «Евгений Онегин»

13.10.2022 15:10

Сергей Самойленко рассказал об инфляции, ценах и секретах ключевой ставки

Глава Нацбанка Адыгеи дал большое интервью ИА «Адыгея сегодня»

02.10.2022 23:08

УФСБ по Адыгее объявляет о наборе абитуриентов в ведомственные учебные заведения

Лица женского пола принимаются на факультет иностранных языков

02.10.2022 09:41

Фоторепортажи

Фоторепортаж: Концерт к 100-летнему юбилею Адыгеи, КБР и КЧР в Кремле

В мероприятии принял участие президент Путин

22.09.2022 16:36

В Адыгее прошел Фестиваль адыгейского сыра. Фоторепортаж

Свою продукцию также представили молзаводы и предприятия АПК

30.08.2022 16:38

Празднование Дня государственного флага России. Фоторепортаж

Торжества на центральной площади Майкопа 22 августа

22.08.2022 23:48

Фоторепортаж: Глава РА на строительстве парка «Ромекс-Теучежский»

Проект предполагает возведение универсального склада

13.07.2022 19:56