Майкоп 01 июля, 00:00:00 18 °C

ИлъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъу

Фото: adygheya.ru
Общество
Автор: Адыгея Сегодня Читать на Яндекс.Новости

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 7-рэ зэIугъэкIэгъоу мыгъэ зиIофшIэн езыгъэжьагъэм мы илъэсымкIэ аужырэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ.

Ар я VI-рэ хъугъэ, видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Iофтхьабзэр Парламентым игуадзэхэу Шъэо Аскэррэ Iэщэ Мухьамэдрэ зэращагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, нэмыкIхэр.

Повесткэм щагъэнэфагъэхэм атегущыIэнхэр рамыгъажьэзэ Шъэо Аскэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу джырэблагъэ агъэнэфэгъэ Олег Безсмельницыным нэIуасэ фишIыгъэх, депутатхэм ацIэкIэ фэгушIуагъ. Джащ фэдэу Красногвардейскэ районымкIэ зы мандат хъурэ хэдзыпIэ округэу N 6-мкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатэу Ирина Ляшенкэр зэрэхадзыгъэр къыIуагъ.

Нэужым Парламентым идепутатхэр АР-м и УплъэкIокIо-лъытэкIо палатэ, муниципальнэ актхэм яшапхъэхэм, псэупIэ койхэм ябюджет зыпкъ игъэуцогъэным пае дотациехэр афэтIупщыгъэнхэм ылъэныкъокIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм пшъэрылъэу яIэхэм, пыдзэфэ пытэхэм, атмосфернэ жьым икъэухъумэн, бжьэхъуным, бюджет зэфыщытыкIэхэм, зекIоным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ къэралыгъо хэбзэ органхэм пшъэрылъэу яIэхэм, нэмыкIхэм япхыгъэ хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм афэгъэхьыгъэ законопроектхэм, хэбзэгъэуцугъэхэм атегущыIагъэх, аштагъэх.

2021-рэ илъэсым ибюджет фэгъэхьыгъэ законми зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Ахэм къызэращаIорэмкIэ, бюджетым ихахъохэр проценти 6,9-кIэ, ар сомэ миллиарди 2-рэ мин 276,1-рэ, хъарджхэр проценти 3,9-кIэ, ар сомэ миллиардрэ мин 293,5-рэ, нахьыбэ хъугъэх.

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ АР-м и ЧIыпIэ фонд 2021-рэ илъэсымкIэ ибюджет зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэми депутатхэр тегущыIагъэх, адырагъэштагъ. Ахэм хахъохэр сомэ мин 495513,6-кIэ, хъарджхэри ащ фэдизкIэ нахьыбэ шIыгъэнхэу къадыхэлъытагъ.

Джащ фэдэу депутатхэм зэдаштэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм наградэхэмкIэ и Комиссие депутатэу Олег Картамышевыр хагъэхьагъ. Нэужым Урысыем и Къыблэ шъолъыр ипарламентхэм я Ассоциацие АР-м ияблэнэрэ зэIугъэкIэгъу илIыкIоу хэтыщтхэм яспискэ зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Зэдаштэу ащ хагъэхьагъэх Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, депутатхэу Олег Картамышевыр, Наталья Широковар.

Урысыем инэмыкI субъектхэм яхэбзэихъухьэ органхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэми тидепутатхэр атегущыIагъэх, адырагъэштагъ.

Пстэумэ ауж АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гущыIэр ыштагъ. Парламентым идепутатхэм закъыфигъазэзэ, хэбзэгъэуцун Iофэу агъэцакIэрэм шIуагъэ къызэритырэм, зэпахырэ узым зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным къотэгъу къызэрафэхъухэрэм афэшI лъэшэу къызэрафэразэр къыIуагъ, Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ хэбзэ гъэцэкIэкIо органхэмрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэлажьэхэрэр республикэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм зэрэфэIорышIэрэр къыхигъэщыгъ.

— Илъэсэу икIырэр къызэрыкIуагъэп. КоронавирусыкIэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэм адакIоу лъэпкъ проектхэм, АР-м хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Унэе программэм, нэмыкI къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэхэр пхырытщыгъэх. ТызэдеIэжьзэ пшъэрылъ пстэур игъом ыкIи икъоу дгъэцэкIагъэ. Вирусым иштаммыкIэу «омикронкIэ» зэджагъэхэм зызэриушъомбгъурэм къэкIощт 2022-рэ илъэсри зэрэмыпсынкIэщтыр къытегъэлъэгъу. Проектхэм, программэхэм япхырыщыни къэдгъэуцу хъущтэп. Арышъ, джащ тетэу тызэгурыIоу, тIэ зэкIэдзагъэу тапэкIи Iоф зэдэтшIэнэу сышъущэгугъы. ИлъэсыкIэу къэблагъэрэмкIэ сышъуфэгушIо, шIоу щыIэр шъори шъуигупсэхэми къыжъудэхъунэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIышъхьэ ягъусэу министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэмрэ Урысыем щырахьыжьэгъэ шIушIэ Iофтхьабзэу «Елка желаний» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Сабый ибэхэр, унагъоу зигъот макIэхэм арыс кIэлэцIыкIухэр, зипсауныгъэ къыщыкIэгъэ сабыйхэр зыкIэхъопсыхэрэр афэгъэцэкIэгъэнхэу ащ къыдыхэлъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ шIоигъоныгъэхэр зытетхэгъэ открыткэхэр елкэ гъэкIэрэкIагъэм къыпихыгъэх. Мы илъэсым ЛIышъхьэм Диана Гудинам (кIэлэцIыкIу планшет), Роман Шамсудиновым (ноутбук), Николай Корчевскэм (ноутбук), ХьакIэко Адам (планшет), Мэрэтыкъо Суандэ (графическэ планшет) ыкIи Алина Пристанскаяу Санкт-Петербург кIоным кIэхъопсырэм яшIоигъоныгъэхэр афигъэцэкIэщтых.

Къыхэдгъэщын мы Iофтхьабзэм къыхиубытэу кIэлэцIыкIу-хэм ыкIи социальнэ IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм ялъэIу 91-рэ Адыгеим зэрэщагъэцэкIэщтыр. Республикэ Парламентым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр тIу ыштагъ. Министрэхэм я Кабинет хэтхэмрэ депутатхэмрэ ахэм ауж елкэм екIолIагъэх.

КIэлэцIыкIухэр зыкIэхъопсыхэу открыткэхэм къаратхагъэхэр хэзыгъэ имыIэу афагъэцэкIэнхэу зэкIэми агъэгугъагъэх.

Читайте также

Глава Адыгеи показал в Telegram эскиз нового бульвара Победы в Черёмушках

Он рассказал о перспективах обустройства других территорий

30.06.2022 14:00

Глава Адыгеи рассказал, где установят памятник Шахан-Гирею Хакурате

Кумпилов провел совещание по благоустройствк Майкопа

30.06.2022 13:00

Мурат Кумпилов дал ряд рекомендаций по организации досуга в детских лагерях

Организацию отдыха детей будут совершенствовать

29.06.2022 13:30

Кумпилов призвал к готовности оперативно реагировать на изменения погоды

Ответственные ведомства должны держать ситуацию на контроле

27.06.2022 13:30

Общество

Путин передал в собственность государства имущество «Сахалин Энерджи»

Документ размещен на портале правовой информации

30.06.2022 23:39

Полицией Краснодара задержан мужчина, открыто похитивший товар из магазина

Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей

30.06.2022 20:41

В Адыгее изъято из незаконного оборота более 40 тысяч пачек сигарет

Их общая стоимость составила свыше 5 миллионов рублей

30.06.2022 19:50

Житель Краснодара чуть не убил соседку, проломив ей голову граблями

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии

30.06.2022 19:26

Новости

Путин передал в собственность государства имущество «Сахалин Энерджи»

Документ размещен на портале правовой информации

30.06.2022 23:39

Полицией Краснодара задержан мужчина, открыто похитивший товар из магазина

Причиненный ущерб составил более 7 тысяч рублей

30.06.2022 20:41

В Адыгее изъято из незаконного оборота более 40 тысяч пачек сигарет

Их общая стоимость составила свыше 5 миллионов рублей

30.06.2022 19:50

Житель Краснодара чуть не убил соседку, проломив ей голову граблями

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии

30.06.2022 19:26

Статьи

Семинар по реализации нацполитики в субъектах ЮФО. Главное

Мероприятие прошло на площадке Адыгейского госуниверситета

25.06.2022 17:11

В Адыгее обсудили вопросы противодействия киберпреступности

Конференцию в Майкопе провело МВД по РА

23.06.2022 15:02

В России нет проблем на рынке продовольствия из-за санкций

Об этом рассказала вице-премьер российского правительства

21.06.2022 14:51

Глава Адыгеи: «Инициативы президента открывают новые возможности»

Кумпилов принял участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022

17.06.2022 20:08

Фоторепортажи

«Бессмертный полк» в Майкопе. Фоторепортаж

Акция собрала свыше 36 тысяч человек

09.05.2022 19:13

Открытый 1-й Этап по стендовой стрельбе "Кубок 100летия Республики Адыгея- 2022 г"

Фоторепортаж с места события

08.05.2022 12:24

В Майкопе открылась выставка костюмов из фильма «Графиня Аиссе»

В экспозиции представлены свыше двухсот предметов, отображающих первую половину XVIII века

24.04.2022 10:14

Фоторепортаж: Глава РА посетил объекты культуры в Гиагинском районе

Все объекты были отремонтированы в рамках нацпроекта

16.02.2022 09:29