Майкоп 29 марта, 00:00:00 17 °C

Курс ЦБ РФ на 28.03: 77.73 85.74

Адыгэ дунай

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэм дэжь щыIагъ

Республикэм ипащэ Урысые Федерацием и Президент ишIуфэс тхылъ къеджагъ

19.09.2017 14:19

Интересно

Урысые Федерацием и Правительствэ проектым къыдыригъэштагъ

Федеральнэ законым ипроект Къэралыгъо Думэм къыхэлъхьэгъэным ехьылIэгъэ унашъор аштэгъах

19.09.2017 13:36

Интересно

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ

Лентэ плъыжьыр зызэпаупкI нэуж лъэмыджыр къызэIуахыгъ

14.09.2017 17:11

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ видеоконференцием хэлэжьагъ

Къыблэ федеральнэ шъолъырым исубъект зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэм ащыщхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащ щахэплъагъэх

14.09.2017 14:21

Интересно

Ягуапэу ямылъку къахалъхьэ

Адыгеим иунэе компаниехэм джыдэдэм сомэ миллиард 44-м ехъу зыосэ проект 47-мэ Iоф адашIэ

06.09.2017 16:15

Интересно

Мэкъу-мэщыр зыфэгъэзэгъэ лъэныкъохэр зэблахъущтых

Бизнес-сообществэм илIыкIохэу къырагъэблэгъагъэхэм мэкъу-мэщым нахьыбэу федэ къегъэтыгъэнымкIэ Iофыгъо заулэ къыщаIэтыгъ

05.09.2017 16:49

Интересно

Адыгеир анахь дэгъухэм ахалъытэ

Мы илъэсым федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу хэлъэу республикэ стадионэу «Зэкъошныгъэм» итемыр трибунэ агъэпсыгъ

28.08.2017 10:24

Интересно

Километри 6 джыри агъэцэкIэжьыщт

Анахь шъхьаIэхэу зытегущыIагъэхэм ащыщых псэупIэхэу Дондуковскэмрэ Джаджэмрэ ягъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр

25.08.2017 16:32

Интересно

Сабыибэ зэрыс унэгъуи 175-рэм яунаеу чIыгу Iахьхэр къаратыщтых

Мыекъуапэ щыпсэурэ джащ фэдэ унагъохэм урамэу Низпоташнэм чIыгу Iахьи 175-рэ къащыфыхагъэкIыгъ

22.08.2017 14:58

Интересно

Гъогоу Мыекъуапэ — Армавир щыщ километри 10-р агъэцэкIэжьыщт

Проектым къыделъытэ гъогу зэпырыкIыпIищрэ зэхэкIыпIитIурэ ашIынэу

17.08.2017 16:13

Интересно

КъумпIыл Мурат цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу ригъэблэгъагъэх

Теуцожь, Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ, Джэджэ районхэм ыкIи къалэу Мыекъуапэ ащыпсэухэрэм зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ республикэм ипащэ зыкъыфагъэзагъ

16.08.2017 14:34

Интересно

Километрэ 37-рэ фэдиз зикIыхьэгъэщт дамбэхэр ашIыщтых

Федеральнэ программэу «Псы хъызмэт комплексым 2020-рэ илъэсым нэс хэхъоныгъэу ышIыщтыр» зыфиIорэм республикэм ипсэолъищ къыхиубытагъ

10.08.2017 17:09

Интересно

КъумпIыл Мурат сабыибэ зэрыс унагъоу псэупIэу Яблоновскэм дэсым ихьэкIагъ

Инжебейкин зэшъхьэгъусэхэу Вячеславрэ Светланэрэ сабыитф зэдапIу, зы пшъашъэр унагъо ихьэгъах

03.08.2017 16:12

Интересно

ЩэрыуапIэр Iоныгъом Мыекъуапэ къыщызэIуахыщт

КъумпIыл Мурат псэуалъэр къыплъыхьагъ

02.08.2017 15:05

Интересно

Бизнесым Iоф зэрэдашIэщт шIыкIэм тегущыIагъэх

ЗэдэгущыIэгъур шъхьэихыгъэу зэрэкIуагъэм мэхьанэшхо ратыгъ

25.07.2017 15:02

Интересно

КъумпIыл Мурат Урысые форумым хэлэжьагъ

Форумым къыдыхэлъытагъэу дискуссионнэ площадки 4-мэ Iоф ашIагъ

24.07.2017 14:44

Интересно

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр

ПсэупIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэнымкIэ Адыгеир пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм ащыщ

21.07.2017 11:58

Интересно

КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм ипэщагъэхэм аIукIагъ

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэхъагъэу республикэм иIэхэр къэухъумэгъэнхэм пае непэ афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэным мэхьанэшхо иI

17.07.2017 16:15

Интересно

Адыгеим ипсэупIэхэр псыкъиуным зэрэщаухъумэщтхэм тегущыIагъэх

КъумпIыл Мурат федеральнэ ведомствэм ипащэ къыфиIотагъ хыдзэ-псыдзэм зэрарэу аригъэшIыгъэм фэгъэхьыгъэу

12.07.2017 17:45

Интересно

КъумпIыл Мурат Дагъыстан Республикэм ипащэ IукIагъ

КъумпIыл Мурат Рамазан Абдулатиповым тхьауегъэпсэу риIуагъ шъолъырхэм зэпхыныгъэ пытэ зэряIэм иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм пае.

12.07.2017 12:00

Интересно

Республикэм ипащэ Адыгэкъалэ игурыт еджапIэу N 3-м щыIагъ

КъумпIыл Мурат гурыт еджапIэм иIофышIэхэм адэгущыIагъ, илъэсыкIэ еджэгъум ахэм зызэрэфагъэхьазырырэр зэригъэшIагъ

08.07.2017 17:06

Интересно

Адыгэкъалэ дэт заводым илиниякIэ ытIупщыгъ

Лэжьыгъэр заводым автоматикэкIэ переработкэ щашIы, компьютерхэр къызфагъэфедэзэ мэлажьэх

07.07.2017 15:04

Интересно

ПсэупIэхэр яIэ хъугъэ

Федеральнэ ыкIи чIыпIэ хэбзэгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, зянэ-зятэ зимыIэжь нэбгырэ 20-мэ мы зэхахьэм фэтэрхэр атырагощагъэх

23.06.2017 17:42

Интересно

Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу зынэсыгъэхэр бизнесым ихэхъоныгъэкIэ гугъапIэу щыIэхэр, республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтыр

22.06.2017 12:48