Майкоп 01 апреля, 00:00:00 7 °C

Курс ЦБ РФ на 28.03: 77.73 85.74

Адыгэ дунай

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Дмитрий Козак зэрищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъ

Шъолъырхэм ягъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм финанс дисциплинэр агъэпытэн, псэолъапхъэхэм ауасэ къамыIэтыным лъыплъэнхэ зэрэфаем епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

25.11.2017 17:20

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ шIэныгъэлэжь цIэрыIоу ГъукIэлI Юрэ IукIагъ

Республикэм и ЛIышъхьэ ГъукIэлI Юрэ «тхьауегъэпсэу» риIуагъ илъэсыбэрэ хэгъэгум хэхъоныгъэ ригъэшIызэ зэрэлэжьагъэм пае

19.11.2017 17:57

Интересно

АР-м и ЛIышъхьэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен имузей щыIагъ

Музеир къызызэIуахыгъэр илъэс 35-рэ зыщыхъурэм ехъулIэу Андырхъое Хъусен исаугъэт Хьакурынэхьаблэ щагъэкIэжьыгъ

17.11.2017 18:06

Интересно

Район хьыкумым иунакIэ Хьакурынэхьаблэ къыщызэIуахыгъ

Республикэм и ЛIышъхьэ Шэуджэн хьыкумым иIофышIэхэм афэгушIуагъ непэрэ уахътэм диштэрэ унэр къызэрэзэIуахыгъэм фэшI

17.11.2017 17:06

Интересно

Илъэсыр имыкIызэ агъэкIэрэкIэщт

Pеспубликэм и ЛIышъхьэ Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ язаслуженнэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь ипроект нэIуасэ зыфишIыгъ

15.11.2017 17:28

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм испортсмен, итренер цIэрыIохэм афэгушIуагъ

КъумпIыл Мурат спортсменхэр зыгъэсэгъэ тренерхэм лъэшэу зэрафэразэр ариIуагъ

03.11.2017 15:13

Интересно

Пшъэрылъхэр къафигъэнэфагъэх

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр былымхъуным ихэхъоныгъ.

01.11.2017 18:40

Интересно

Зэдэлэжьэныгъэм зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу Олег Топоровыр зэIукIэгъум хэлэжьагъ

27.10.2017 17:23

Интересно

Гъогухэм яшIын Москва щызэдытегущыIагъэх

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр

25.10.2017 16:56

Интересно

Адыгеимрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондымрэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ

Документым кIэтхэжьыгъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ промышленностым ихэхъоныгъэкIэ Фондым ипащэу Роман Петруцэрэ

25.10.2017 11:31

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ

Адыгеим иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ Трахъо Тимуррэ Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровымрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх

24.10.2017 17:39

Интересно

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Программэ заулэ зэдагъэцэкIэнэу лъэныкъохэр зэгурыIуагъэх

23.10.2017 13:50