Майкоп 26 мая, 00:00:00 21 °C

Курс ЦБ РФ на 27.05: 71.14 77.79

Адыгэ дунай

Интересно

Дзэм агъэкIотагъэх

ЗэкIэмкIи Адыгеим щыщ нэбгырэ 500-м ехъу дащынэу щыт.

19.10.2017 17:15

Интересно

КъумпIыл Мурат Кощхьэблэ районым самбэмрэ дзюдомрэкIэ Гупчэу щагъэпсырэм щыIагъ

Мы илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ псэуалъэр атынэу рахъухьэ

11.10.2017 17:35

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Федор Емельяненкэм IукIагъ

Спортым изегъэушъомбгъун епхыгъэ Iофыгъуабэмэ зэIукIэгъум щатегущыIагъэх

09.10.2017 16:48

Интересно

ХэкIыпIэхэр къэгъотыгъэнхэ фае

Муниципалитетым ипащэ социальнэ псэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфэхьазырхэр къыIуагъ

09.10.2017 15:33

Интересно

IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ адыгэхэм ялIыкIохэр Адыгеим къэкIогъагъэх

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэр республикэм и ЛIышъхьэ къыфэгушIуагъэх IэнатIэм зэрэIухьагъэм ыкIи Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэм япхыгъэу

06.10.2017 16:43

Интересно

Урысыем и ЛIыхъужъэу, тичIыпIэгъоу Владислав Долониным фэгъэхьыгъагъ

Урысыем и ЛIыхъужъ исурэт зытет почтэ маркэхэм мыхъур атедзэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр хэлэжьагъэх

06.10.2017 16:14

Интересно

КIэлэегъаджэхэм афэгушIуагъ

Республикэм итворческэ купхэм къагъэхьазырыгъэ концертым къэзэрэугъоигъэхэр ягуапэу еплъыгъэх

05.10.2017 11:24

Интересно

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псэуалъэр зэрэзэтырагъэпсыхьагъэр зэригъэлъэгъугъ

04.10.2017 17:27

Интересно

Сатыу гупчэм зырагъэушъомбгъу

КъумпIыл Муратрэ IKEA Centres Russia игенеральнэ директорэу Милен Генчевымрэ МЕГА Адыгея-Кубань исатыушIыпIакIэ лъапсэу фашIыщтым апэрэ мыжъор ралъхьагъ

04.10.2017 16:32

Интересно

ИпIалъэм тетэу гурыт еджапIэр АдыгеякIэм щагъэпсы

Республикэм и ЛIышъхьэ псэолъэшIыпIэм Iофхэр зэрэщыкIорэм нэIуасэ зыфишIыгъ, подрядчикым дэгущыIагъ

04.10.2017 15:55

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ дин конфессиехэм япащэхэм аIукIагъ

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан республикэм дин зэфэшъхьафхэр зылэжьхэрэ цIыфхэу щыпсэухэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ-зэдэлэжьэныгъэ илъыным иIофыгъохэм анэсыгъэх

25.09.2017 12:00

Интересно

Адыгеим и ЛIышъхьэ Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ бзылъфыгъэм дэжь щыIагъ

Республикэм ипащэ Урысые Федерацием и Президент ишIуфэс тхылъ къеджагъ

19.09.2017 14:19